Số Lượng Công Chức Việt Nam

(Mặt trận) - bộ Nội vụ mang lại biết,năm 2021 toàn nước có 1.173 sở ngành, giảm 7 tổ chức;giảm 10,01% biên chế công chức và 11,67% biên chế sự nghiệp. Trong đó, theo thống kê, tổng số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã) hiện ni là 247.722 biên chế.
*
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thu Hằng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa báo cáo Thủ tướng, cơ quan chính phủ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022.

Bạn đang xem: Số lượng công chức việt nam

Giảm 1.440 phòng và 208 chi cục thuộc sở

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cỗ Nội vụ mang lại biết, trong năm 2021, Bộ Nội vụ đã tham mưu đến Chính phủ trình Quốc hội coi xét thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV được giữ ổn định như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, gồm 18 bộ, 4 cơ quan liêu ngang bộ nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được vào nhiệm kỳ khóa XIV; đồng thời, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”.

Các bộ, cơ quan liêu ngang bộ đã khẩn trương rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan tiền mình theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và đáp ứng nguyên tắc, các tiêu chí thành lập tổ chức vì Chính phủ quy định.

Ngoài ra, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong cơ quan tiền chuyên môn và tương đương thuộc ubnd cấp tỉnh, cấp huyện.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan liêu chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên vào cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 đưa ra cục thuộc sở); cơ quan tiền chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng.

Đồng thời, tiếp tục rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến cuối năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Cả nước đã giảm 11,67% biên chế sự nghiệp

Bên cạnh đó, bộ Nội vụ mang đến biết, công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức trong năm 2021 đã có nhiều đổi mới tích cực. Ví dụ là cỗ đã phân cấp triệt để trong việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Xem thêm:

Đáng để ý là bài toán bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức vào công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ vẫn tham mưu, khuyến cáo bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức với 155 chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng từ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức; sút 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức cùng 87 chứng chỉ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời, bộ rà soát, xây dựng và ban hành các thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức thuộc lĩnh vực quản lý ở các bộ chuyên ngành, bảo đảm sự thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện một số chính sách đổi mới về tuyển dụng công chức viên chức, thu hút trọng dụng nhân tài; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan lại hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể như chiến lược đất nước thu hút và trọng dụng nhân tài; đề án thống tuyệt nhất kiểm định unique đầu vào công chức; tăng mạnh ứng dụng ứng dụng thi tuyển với thi nâng ngạch công chức; tập trung phân tích xây dựng dự án công trình cơ sở dữ liệu nước nhà về cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng triệu tập thẩm định nhân sự trình Ban Cán sự đảng chủ yếu phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét, cho chủ ý trước khi bửa nhiệm, bầu chức vụ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Về biên chế công chức, viên chức, cỗ Nội vụ mang đến biết, đến hết năm 2021, cả nước đã giảm 10,01% biên chế công chức, giảm 11,67% biên chế sự nghiệp. Việc tinh giản biên chế cơ bản đã gắn với cơ cấu, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

Trong cải cách tài chính công, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý đối với 95 cơ sở nhà, đất, nâng tổng số cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án tổ chức, sắp xếp từ đầu năm đến nay đạt 967 cơ sở.